Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия за ползване съставляват споразумение, което урежда отношенията между „СПИЙД КОМПЮТРИ“ ЕООД (Дружеството) в качеството му на администратор на уебсайта speedcomputers.biz (Сайта) и неговите крайни потребители.

„СПИЙД КОМПЮТРИ“ ЕООД е търговско дружество със седалище в гр. Варна, България и адрес на упражняване на дейността: България, гр. Варна, бул. “Сливница” № 166А. Дружеството е вписано в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 148096673.

Това споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, съкратени мобилни версии на сайта или приложенията към него, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани с това споразумение.

Осъществявайки достъп до електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД – www.speedcomputers.biz, Вие приемете условията, изложени по-долу. В противен случай, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.

Понятия

  При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия за ползване, използваните термини ще имат следното значение:
 • “Администратор на лични данни“ означава лице, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 • “Бисквитки (cookies)” са малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Крайния потребител и дават възможност за възстановяване на информация за него, като идентифицират използваното крайно устройство и/или браузър.
 • „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
 • „Информационна система” или “Система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 • „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“).
 • „Непоискани търговски съобщения“ са търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
 • „Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • “Потребител” или “Краен потребител” е всяко физическо лице, което ползва предоставяните през Сайта информационни услуги и ресурси и което действа извън рамките на своята търговска дейност, занаят или професия.
 • „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 • „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 • “Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
 • „Уебсайт” e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
 • „Уебсайтът www.speedcomputers.biz" или “Сайтът” е уебсайт, собственост на Дружеството, посредством който на Крайните потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Общи условия за ползване.
 • „Услуги” са услугите, предоставяни посредством Сайта .

1. Съдържание на сайта – авторски права и отговорност

Съдържанието на електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на СПИЙД КОМПЮТРИ освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Вие имате право да разглеждате електронния магазин на СПИЙД КОМПЮТРИ на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на СПИЙД КОМПЮТРИ за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Позволено е ползването на новините, съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата на този сайт, дори ако СПИЙД КОМПЮТРИ е било предупредено за вероятността за такива вреди. Никакви гаранции от какъвто и да е вид, преки или косвени, не се дават във връзка с достъпността, акуратността, надеждността или съдържанието на сайта www.speedcomputers.biz.

2. Точност на информацията

СПИЙД КОМПЮТРИ не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки както и че достъпът до тях е непрекъсваем. Фотографските изображения са примерни и могат не винаги да съвпадат с описанията или с реалният външен вид на продукта. СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. СПИЙД КОМПЮТРИ не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните. СПИЙД КОМПЮТРИ не гарантира на клиента наличността на никой продукт, достъп до сайта, акаунта, съдържанието, продукти и услуги и не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента или от трети лица вреди, настъпили в резултат на това.

3. Цени и ценова информация

СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да променя цените по всяко време без предизвестие! Обявените цени са с включен ДДС и важат само при онлайн поръчка. Възможно е някои от цените на сайта да се различават от тези в магазинната мрежа на СПИЙД КОМПЮТРИ. СПИЙД КОМПЮТРИ си запазва правото да не изпълни/откаже поръчка при сгрешени или неактуализирани цени, без да носи каквато и да е отговорност за това. Всички ценови предложения в "Промоция" или на "Разпродажба" са валидни до изчерпване на складовите наличности.

4. Поверителност и обработка на лични данни

Поверителността на вашата лична информация е от първостепенно значение за нас. Ние се ангажираме да ви предоставим в нашият сайт услуги, които са безопасни, сигурни и надеждни. С подробна информация за правата на лицата по защита на личните данни ви препоръчваме да се запознаете тук

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД гарантира конфиденциалност на личните ви данни. Спийд Компютри ЕООД е вписано дружество в регистъра на администратори на лични данни с Рег.номер 289291. Всички ваши данни са достъпни само чрез криптирана интернет връзка.

По важни моменти от Политиката за обработка на личните данни на Спийд Компютри ЕООД:

4.1. Какви лични данни обработваме, с каква цел и на какви основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, адрес, телефон)
  • Цел, за която се събират данните:
 1. Регистрация на потребител;
 2.  Изпълнение на поръчка от сайта на Спийд компютри ЕООД във връзка с доставка на стоки и/или услуги.
 3. Издаване на документ- фактура, гаранционна карта и др. подобни документи;
 4.  Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него във връзка с постъпили запитвания или поръчки, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С достъпването на онлайн магазина на адрес www.speedcomputers.biz, приемането на настоящите общи условия и/или регистрация в уебсайта и закупуване на стока или услуга, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – При ползване на услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“ и при издаване на счетоводни и други изискуеми от действащото законодателство и свързани с тази услуга документи следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).
  • Цел, за която се събират данните: Съдействие за предоставяне на услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“ от съответната кредитна институция. В случай на ползване на тази услуга, клиентът дава изричното си и недвусмислено съгласие ЕГН да бъде предоставен на съответната кредитна институция, пред която се кандидатства. Спийд Компютри се ангажира да не предоставя вашият ЕГН на никой друг, освен на кредитната институция, пред която Клиентът кандидатства за стоков кредит.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на настоящите общи условия, регистрация на акаунт в уебсайта, създаване на бърза поръчка и/или поръчка без регистрация на акаунт с цел ползване на услугата „Покупка на изплащане – Стоков кредит“, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които Спийд Компютри ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт и/или във Вашия профил, Спийд Компютри ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на акаунт на потребителя, или при създаване на поръчка без регистриран акаунт, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер (ЕГН).
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на или вече извършени плащания по поръчка и доставка на стоки и услиги.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на настоящите общи условия, регистрация на акаунт в уебсайта, създаване на бърза поръчка и/или поръчка без регистрация на акаунт, или при сключването на писмен договор, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Клиентът се съгласява да предостави на Спийд Компютри неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които е изпратил или ще изпрати на Спийд Компютри чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и/или е осъществил сделка през Сайта. Спийд Компютри има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Спийд Компютри може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноухау-то, които Клиентът е предоставил по какъвто и да е начин чрез или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. Спийд Компютри няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

4.2. Всеки клиент носи отговорност за опазването на поверителността на своята парола и акаунт и е изцяло отговорен за всички действия, извършвани чрез неговият акаунт или парола. Спийд компютри препоръчва всеки клиент да ползва сигурна парола от поне 8 символя и да се отписва от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

4.3. Основание за обработка на личните Ви данни – С достъпването на онлайн магазина на адрес www.speedcomputers.biz, приемането на настоящите общи условия и/или регистрация в уебсайта и закупуване на стока или услуга, между Спийд Компютри ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Всеки клиент се счита за уведомен с настоящите Общи Условия, че са му гарантирани правата, предвидени относно обработката на личните данни, съответно че се е запознал с политиката за обработка на лични данни на Спийд Компютри ЕООД и с правото на информираност, и правото да променя личните си данни и да бъде забравян.

4.4. Форма за отписване (оттегляне на съгласие) във връзка с "правото да бъдеш забравен"

Можете да подадете форма за отписване (оттегляне на съгласие) свободен текст и да го изпратите на email sales(at)speedcomputers.biz или по пощата/куриер. Формата следва да съдържа трите ви имена, email адрес и телефонен номер.

4.5. Политика относно "бисквитки" (Cookies):

Сайтът на Спийд Компютри ЕООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, определяне стойността на доставката и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Yandex, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете - за повече информация вижте тук. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запаметени на вашия компютър, а също така можете да настроите браузърите да ги блокират. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

5. Поръчка, доставка и плащане на стоки и услуги

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.

Процедурите, по които се осъществяват поръчките, заплащането на стоки/услуги, както и доставката им до клиента са описани в страниците Как да поръчам, Доставка и плащане.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна, безсмислена или непълна информация за контакт, включително имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока. Въпреки че посочването на адрес при регистрация на Посетителя или при пускане на бърза поръчка не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на СПИЙД КОМПЮТРИ да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Посетителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД предоставя на Посетителя интерфейс за търсене и избор на стоки и услуги и се задължава да съдейства на Посетителя при възникване на проблеми в интерфейса, водещи до невъзможност за осъществяване на избора на стоки. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на избора на стоки в резултат на причини свързани с настройките на уеб-браузъра на клиента (например забрана на изпълнение на скриптове, забрана на приемането на cookies и т.н.). В подобни случаи съдействие може да бъде отказано. При установени технически проблеми произлизащи от страна на speedcomputers.biz, които възпрепятстват нормалния избор на продукти, СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД се задължава да предприеме необходимите мерки за отстраняването им в най-кратки срокове и да приеме поръчката за стока от страна на клиента по друг начин и за своя сметка.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД предоставя на Посетителя възможност за избор на начини за заплащане на стоките, но не носи отговорност пред Посетителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество - било произлизащи от speedcomputers.biz или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му. При плащане с кредитна карта и при съмнение за злоупотреби, speedcomputers.biz има правото да изисква от клиента допълнителна информация и/или документи удостоверяващи неговата самоличност. Speedcomputers.biz може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!

В случаите на онлайн плащане с кредитна/дебитна карта СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не събира и не съхранява данни за банковата карта, с която се извършва плащането. Вашето плащане и вашите данни са 100% защитени! Информацията за банковата карта се въвежда само в защитен режим в платежната система на обслужващата банка, към която клиента бива пренасочен при финализиране на поръчката.

При онлайн плащане с кредитна/дебитна карта, клиента не дължи банкови такси и комисинни за направената покупка, освен стойността на закупените стоки и транспортната услуга.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД поема задължението да подготви и опакова стоката във вид удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица. Сроковете за доставка с куриерска фирма са специфични в зависимост от избраната фирма и могат да бъдат проверени на съответния сайт. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД по никакъв начин не гарантира че прогнозираните срокове за доставка ще бъдат спазени, и съоветно клиентът няма никакво основание да претендира обезщетение за неспазването им. СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока. Доставката може да бъде извършена с куриерска фирма избрана от Посетителя, при условие че СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не възразява срещу това и е уведомен за това желание на Посетителя по подходящ начин (електронна поща, телефон). В последният случай, клиента поема да плати куриерската услуга изцяло за своя сметка.

За стока, неполучена от куриера по вина на клиента, клиентът дължи на Спийд компютри транспортните разходи по пратката в двете посоки, за които ще му бъде издадена фактура. Заплащането на транспортните разходи към Спийд компюрти, клиентът извършва по удобен за него начин - в брой, онлайн, с банков превод, с касов или друг вид превод.


6. Изпълнение на поръчка

Поръчката е стартирана при потвърждение от страна на клиента в потребителския интерфейс. Изпълнението започва при запознаване с нея от страна на служител на фирмата. СПИЙД КОМПЮТРИ изпраща уведомление за регистриране на Поръчката в системата си, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление СПИЙД КОМПЮТРИ прави по електронен път (имейл) или по телефона. В този смисъл СПИЙД КОМПЮТРИ  има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи СПИЙД КОМПЮТРИ уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положени единствената отговорност на СПИЙД КОМПЮТРИ е да върне предварително заплатените суми по поръчката, ако има такива.

Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне най-рано съответно: на следващия работен ден или в началото на следващата работна седмица.

7. Промяна или отказ от поръчка

Клиентът има правото да променя поръчката си или да се откаже от нея в рамките на работния ден, или следващия работен ден, но не по-късно от 24 часа от изпращането й. Ако поръчката е била задействана и е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Всички документи издадени по променената поръчка се смятат за невалидни. В случай на заплащане на поръчаните стоки/услуги с Кредитна/дебитна карта по електронен път картодържателят може да се откаже от подадена поръчка само ако стоката все още не е предадена на куриера и не е експедирана от СПИЙД КОМПЮТРИ. Картодържателят следва да изрази отказа си от поръчката недвусмислено, в писмен вид, като изпрати e-mail съобщение на адрес sales@speedcomputers.biz с цитиран номер на поръчката, цитирана сума и трите си имена и текст, от който да става ясно по недвусмислен начин, че желае да анулира поръчката. В този случай СПИЙД КОМПЮТРИ има право да начисли неустойка в размер на сума, възлизаща на платените банкови такси и комисионни(но не само), както и всички други финансови разходи свързани с конкретната трванзакция, която ще се анулира. Тази неустойка, ще бъде удържана на клиента, при възстановяване на платената сума по банковата му карта. Ако клиента е платил с банков превод, сумата се възстановява по посочена от клиента сметка до 14 дни от момента на постъпване на писменото желание за отказ. За целта клиента трябва да посочи валидна банкова сметка, по която да бъде възстановена сумата. Ангажимент на клиента е да се свърже с търговския отдел и да предостави валидна банкова сметка. Не подлежат на възстановяване банкови и други сродни такси, платени от клиента при осъществяване на транзакцията.

8. Получаване на пратките

Потребителят получава заявените стоки от магазините на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД, на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол. Задължение на потребителят е да осигури присъствие в деня на доставка в случаите на доставка на адрес.

9. Връщане на стока

 • 14 дневен срок за връщане ( според закона за ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ)

Условия и процедура за връщане на стоки :

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката, закупена онлайн в рамките на 14 (четиринадесет) дни считани от момента на физическото получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която е изпратена стоката от СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки(включително транспортни опаковки), документация, трайни носители, да няма инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката. Стойността на върнатата стока, може да се ползва като кредит за бъдещи покупки или по желание на клиента да се възстанови на посочена от него сметка в 14 дневен срок считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП. Клиентът е длъжен да уведоми писмено и недвусмислено СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД за желанието си да върне стоката/ите на e-mail: sales@speedcomputers.biz или да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ и да върне стоката в описания по-горе вид в магазина на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД, от който е бил закупен. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на предоставената електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

E-mail съобщението следва да съдържа:

 • Данни за клиента: Трите имена, телефон за връзка, email.
 • Данни за стоката която се връща: Модел на продукта и сериен номер.
 • Банкова сметка за възстановяване на заплатената сума.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на адрес: гр. Варна, бул. Сливница 166А (за СПИЙД КОМПЮТРИ) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който физически сте получили стоката.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

- Преките разходи по връщане на стоките са за сметка на клиента.

Изключения:
Не се възстановяват суми за извършени услуги:

 • транспортни разходи, такси за плащане и наложен платеж
 • ремонт, асемблиране, диагностика и всякакъв вид извършени услуги
 • разопакован софтуер
 • разопаковани CD и DVD дискове

*Такса за преопаковане и обработка при липсваща окомплектовка или нарушен външен вид:

При деасемблиране на компютърна система се начислява такса в размер на 48 лв.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД има право да начисли и допълнителна такса в размер на до 40% ако:

 • Стоката е с нарушена окомплектовка или нарушен външен вид
 • Стоката е с нарушена оригинална опаковка - опаковката е скъсана, надраскана, липсват части от нея
 • Ако част от пълната окомплектовка липсва или продукта, който е върнат, не е във вида, в който е бил изпратен ( изглеждащ като нов).
 • Ако клиентът е инсталирал независимо какъв софтуер, различен от оригиналния, с който е закупен продукта и не е възстановил първоначалните фабрични настройки при връщането.
 • Ако клиента е изтрил или повредил оригиналния софтуер, с който е закупен лаптопът/компютърът.

Не подлежат на връщане:

 • Разопакован софтуер и CD и DVD дискове съгласно чл. 57 т.9 от ЗЗП.
 • Стоки с нарушен търговски вид, липсваща окомплектовка(включително опаковки, книжки, дипляни, рекламни материали), видими охлузвания, драскотини и всякакви други следи от употреба.
 • Стоки(компютри, лаптопи, компоненти и т.н) закупени след индивидуална клиентска поръчка съгласно чл.57 т.3 от ЗЗП (индивидуална поръчка е стока, която не е налична в склада на Спийд Компютри в гр. Варна и ще бъде поръчана специално за конкретен клиент). Такива стоки са всички стоки в сайта с маркер за наличност "С предварителна поръчка (около 1-4 седмици)", както и всички стоки с характеристика "Този продукт не може да бъде върнат". Поръчката на такива стоки е индивидуална поръчка по смисъла на ЗЗП и съответно за тези стоки не важат стандартните условията за връщане.
 • Консумативи - батерии, тонер касети и мастилени глави, канцеларски материали и др.
 • Принтери или друга печатаща техника, на които консумативите са били разопаковани и монтирани .
 • Всякакъв вид слушалки, които се поставят в ушния канал и са били разпечатани;
 • Лаптопи с регистрирана гаранция – не бързайте да регистрирате гаранцията си, ако не сте сигурни, че това наистина е подходящият за Вас лаптоп.Изключение правят лаптопи Toshiba, регистрирани по "No Matter What" програмата.
 • Лаптопи ASUS регистрирани по гаранцията "ASUS Reliability".
 • Лаптопи/Компютри с удължена гаранция - те дефакто са регистрирани
 • Лаптопи, таблети и компютри с инсталирана и активирана операционна система
 • Лаптопи/Компютри , които са закупени с лицензиран предварително инсталиран Windows ОЕМ софтуер, и клиента е приел лицензионното споразумение и е активирал операционната система.
 • При закупуване на няколко идентични продукта се позволява връщане на само 1 брой разопакован продукт. Останалите ще бъдат приети само и единствено, ако всички кутии/опаковки са запечатани и не е повредена тяхната цялост.

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД си запазва правото да не приеме продукта и в други случаи, които не са упоменати в условията за връщане.

10. Рекламация

Ние се съобразяваме със законите на Република България и Европейския съюз относно рекламациите за закупените от нас продукти.

По-долу е част от " Закона за защита на потребителите" , отнасяща се за правото на клиента на рекламация и случаите, в които рекламацията е възможна.

„ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ"

Раздел III Рекламация

Чл. 122. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното, включително за стоки втора употреба, когато след доставката, при първоначалния преглед или при съхранението, монтажа, изпитванията или експлоатацията са открити несъответствия с договора за продажба.

Чл. 123. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 124. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114.

(2) При предявяване на рекламацията за услугата потребителят може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.

Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

11.Гаранции

СПИЙД КОМПЮТРИ предлага всички стоки на сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на стоката. 

Гаранционното обслужване на всички стоки става чрез сервизната мрежа на производителя. За информация относно официалния сервиз на марката на Вашата техника вижте гаранционната карта на продукта или на този линк ( изброени са само част от сервизите на производителите)..

Всяка стока, която има гаранция, при доставката е придружена с гаранционен сертификат (гаранционна карта), издаден от производителя на стоката, дистрибуторът или от СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Клиентът ще получи при доставката на всяка стока, която има гаранция, един гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранционният сертификат е поименен и не може да бъде преиздаван и следва да се пази грижливо от потребителя, заедно с платежният документ, като доказателство за наличието на гаранцията пред съответният оторизиран гаранционен сервиз.

Законова гаранция:

Информация за потребители (физически лица): Всички продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; природни бедствия, пожар, наводнения, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло, наранен, изтрит или скъсан сериен номер и гаранционна лепенка, нарушен общ външен вид, счупени или липсващи компоненти, видими повреди по електронните компоненти, компютърни вируси, инсталиран нелицензиран софтуер.

При доказано наличие на вируси, както и за всеки софтуерен проблем, фирмата извършва дадена услуга по свои тарифи без оглед на гаранцията!

Фирмата продавач не носи отговорност за инсталирания от клиента софтуер! При наличие на инсталиран пиратски, нелицензиран софтуер, сервизът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване!

При възникване на спор, свързан с онлайн покупка можете да ползвате сайта ОРС, както и помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите

12. Отговорност за Информация на флаш памет, SSD или твърд диск:

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД не отоговаря за каквато и да е информация записана на твърд диск или друг носител на информация. Всяка информация е възможно да бъде изтрита при връщане на стоката.

13. Aвторски права

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД е изключителен собственик на сайта, и всички приложения и модули на сайта www.speedcomputers.biz са собственост на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Всички текстове или части от текст, както и изображения в този сайт са притежание на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Авторските права върху всички публикации на страниците на www.speedcomputers.biz са притежание на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД. Потребителят и посетителят не може да копира и използва информация от сайта за комерсиални цели без знанието и писменото разрешение на СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД.


14. Промяна на правилата

СПИЙД КОМПЮТРИ ЕООД си запазва правото да променя тези общи условия по всяко време без предварително предизвестие. Желателно е периодично да проверявате тази страница за извършени корекции и допълнения. Направените промени влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

Абонирай се за нашите ПРОМО оферти:

Бъди в час с нашите промоции!

Получавай винаги актуална информация за намаления, ваучери, промо оферти!